nasze projekty noc swiętojańska nasze podróże GALERIA ZDJĘĆ

english

Kontakt: UWAGA NOWY e-mail magicznepudlo@buziaczek.plKlub 4H

Dziewczyny z Pudłowa

Jaja z Pudłowa

Koło Gospodyń Wiejskich

Ochotnicza Straż Pożarna

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnych Wsi Pudło

Nasi partnerzy

Agroturystyka

Parafia Wierzchy

Dożynki Diecezjalno-Gminne 2007

Album o nas i naszej wsi

Spotkanie z Prymasem Polski

Wygrana w konkursie ... WSI BEZPIECZNA, WSI WESOŁA!

Jasełka bożonarodzeniowe 2008

I Spotkanie Organizacji Wiejskich Gminy PoddębiceNiniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ.

Tresci tego projektu niekoniecznie odzwierciedlaja stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponosza za nie odpowiedzialnosci.Fundacja "Tu brzoza"

Statut Fundacji „Tu brzoza” Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Fundacja „Tu brzoza” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Paulinę Gortat-Gapińską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza panią Sabinę Paprocką w Poddębicach w dniu 21.04.2015 r. REP.A nr i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu. § 2 1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowy Pudłów, gmina Poddębice. 5. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji. 6. Zarząd Fundacji może udzielić osobie kierującej działalnością oddziału, filii, zakładu bądź innej jednostki pełnomocnictwa do określonych czynności. 7. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację oraz dla samej Fundacji. § 3 1.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisów. 2.Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. § 4 Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. § 5 Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Rozdział II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI § 6 Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, zwłaszcza poprzez prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej, ekologicznej i ochrony zdrowia. § 7 Fundacja swoje cele realizuje poprzez: 1. Wspieranie inicjatyw o istotnym znaczeniu dla kultury, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z regionem łódzkim 2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, nieformalnych grup młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju osobistego, aktywizacji i edukacji, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich, 3. Inicjowanie projektów mających na celu współpracę ponadnarodową, wymianę doświadczeń i popularyzację kultury Polski 4. Inicjowanie projektów mających na celu popularyzację wiedzy na temat rozwoju nowych technologii, wynalazczości oraz wpływu nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa 5. Inicjowanie projektów mających na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, szczególnie poprzez badanie i utrwalanie dziedzictwa historycznego, społecznego i gospodarczego tychże społeczności 6. Realizację projektów artystycznych oraz projektów związanych z badaniem i utrwalaniem dziedzictwa kulturowego i artystycznego, a także identyfikacją i promocją produktów lokalnych 7. Prowadzenie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych z mniejszymi szansami społecznymi 8. Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia 9. Powoływanie i prowadzenie placówek takich jak: a) osady oraz domy dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych b) osady oraz domy dla osób bezdomnych i matek samotnie wychowujących dzieci 10. oraz realizację zadań w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ochrony i promocji zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wypoczynku dzieci i młodzieży kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji czytelnictwa wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocji i organizacji wolontariatu pomocy Polonii i Polakom za granicą promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI § 8 Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 500 zł (słownie: pięciuset złotych) z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów. § 9 Dochody Fundacji pochodzą z: 1) darowizn, spadków i zapisów; 2) dotacji i subwencji; 3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych; 4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 5) dochodów z posiadanych środków pieniężnych; 6) innego rodzaju przysporzeń majątkowych; 7) wpływów z działalności statutowej. Rozdział IV ORGANY FUNDACJI § 10 1.Organami Fundacji są: 1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem; 2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 3) Fundator może skorzystać z prawa do nie powoływania Rady. W takim wypadku Fundator samodzielnie pełni funkcje i zadania Rady. § 11 Zarząd Fundacji 1) Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym jeden z członków Zarządu – także w przypadku Zarządu jednoosobowego – pełni funkcję Prezesa Zarządu. 2) Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu. 3) Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony. 4) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Zarządu. 5) Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu powoływani i odwoływani są przez Fundatora. 6) Fundator może powołać Radę przekazując jej tym samym wyłączne prawo do powoływania i odwoływania Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu 7) Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 8) W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. 9) Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu wieloosobowego składu, uchwały są podejmowane w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 10) Zarząd przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy. 11) Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 12) Zarząd ustala liczbę pracowników Fundacji i zasady ich wynagradzania. § 12 Rada Fundacji 1. Fundator może powołać i odwołać Radę Fundacji w dowolnym czasie. 2. Fundator może również zrezygnować z powołania Rady. W takim wypadku Fundator sam wykonuje funkcje i zadania Rady. 3. Skład Rady 1) Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków i jest powoływana na czas nieoznaczony. 2) Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez fundatora. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. 5) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 6) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 7) Członkowie Rady Fundacji: a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 4. Funkcjonowanie Rady 1) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 2) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora. 3) W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 4) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 5) Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne. 6) Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu konsultantów i specjalistów. 5. Zadania Rady 1) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji 2) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji 3) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd 4) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji 5) Kontrola majątku i wyników ekonomicznych Fundacji 6) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych fundacji 7) Powoływanie nowych członków Zarządu spośród osób zaproponowanych przez fundatora oraz wybór Prezesa Zarządu Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI: DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO §13 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 2. Działalność odpłatna oraz nieodpłatna realizowana jest poprzez: Wspieranie inicjatyw o istotnym znaczeniu dla kultury, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z regionem łódzkim, Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, nieformalnych grup młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju osobistego, aktywizacji i edukacji, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich, Inicjowanie projektów mających na celu współpracę ponadnarodową, wymianę doświadczeń i popularyzację kultury Polski, Inicjowanie projektów mających na celu popularyzację wiedzy na temat rozwoju nowych technologii, wynalazczości oraz wpływu nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa Inicjowanie projektów mających na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, szczególnie poprzez badanie i utrwalanie dziedzictwa historycznego, społecznego i gospodarczego tychże społeczności Realizację projektów artystycznych oraz projektów związanych z badaniem i utrwalaniem dziedzictwa kulturowego i artystycznego, a także identyfikacją i promocją produktów lokalnych Prowadzenie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych z mniejszymi szansami społecznymi Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych i promocji zdrowia Powoływanie i prowadzenie placówek takich jak: - osady oraz domy dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych - osady oraz domy dla osób bezdomnych i matek samotnie wychowujących dzieci oraz realizację zadań w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego ochrony i promocji zdrowia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wypoczynku dzieci i młodzieży kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji czytelnictwa wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocji i organizacji wolontariatu pomocy Polonii i Polakom za granicą promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14 Fundacja jest ograniczona co do sposobu wykorzystania jej majątku w następujący sposób: a) Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. § 15 1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę lub przez Fundatora (w przypadku, kiedy Rada nie funkcjonuje w skutek nie powołania lub odwołania przez Fundatora) 2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu może dotyczyć również zmiany celów, dla których realizacji Fundacja została powołana oraz sposobów ich realizacji. § 16 1. Fundacja może ulec likwidacji w wypadku wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji. 2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada lub Fundator (w przypadku, kiedy Rada nie funkcjonuje w skutek nie powołania lub odwołania przez Fundatora), po zasięgnięciu opinii Zarządu. 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej. 4. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przeznaczony na cele wskazane w uchwale Likwidatora po zatwierdzeniu przez Radę lub Fundatora (w przypadku, kiedy Rada nie funkcjonuje w skutek nie powołania lub odwołania przez Fundatora), chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej. § 17 Fundacja składa Ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. § 18 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.