Wyciąg ze Statutu
Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Poddębickiej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Poddębickiej zwanej dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo łódzkie, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Gm. Poddębice, Pustkowie 4.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych (ustawa z dnia 21.12.1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130).

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Podejmowanie wszelkiego rodzaju działań prowadzących do rozwoju gospodarstw rolnych, podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi, zmniejszenia bezrobocia wśród rolników oraz stworzenie wizerunku gminy nowoczesnej i dobrze zarządzanej, w której warto inwestować, i w której można wypocząć w nowoczesnych gospodarstwach agroturystycznych.

2. Popieranie rozwoju agrobiznesu na terenie działania Stowarzyszenia w formie:
- zbieranie informacji na temat form agrobiznesu w gminach polskich i zagranicznych;
- propagowanie zgromadzonych doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.

3. Popieranie rozwoju kultury ludowej szczególnie związanej z rejonem działania Stowarzyszenia.

4. Prowadzenie działalności reklamującej walory klimatyczne i kulturalne regionu.

5. Gromadzenie danych na temat istniejących możliwości rozwoju bazy agroturystycznej regionu.

6. Prowadzenie działalności reklamowo – informacyjnej na temat możliwości wypoczynkowo – rekreacyjnych regionu.

7. Informowanie członków Stowarzyszenia o możliwościach uzyskania kredytów na cele Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz aktywne starania o uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków przy zawieraniu umów kredytowych.

8. Stworzenie warunków stymulujących tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców regionu w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności agroturystycznej,

2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie agroturystyki,

4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków Stowarzyszenia,

5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,

6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i towarzyską.

Pokaż zaświadczenie o numerze REGONPokaż zaświadczenie o wpisie do KRSPokaż zaświadczenie o wpisie do Rejestru Stowarzyszeń